ພິທີເຊັນສັນຍາ MOU ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ບໍລິສັດ ໂກ່ຕ໊ອນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ພິທີເຊັນສັນຍາ

ວ່າດ້ວຍການສຳຫຼວດຫີນປາໂກດິດ ແລະ ຫີນປະດັບ ຢູ່ເຂດບ້ານຄຳວົງສາ, ເມືອງພູວົງ, ແຂວງ ອັດຕະປຶ

ລະຫວ່າງ

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ບໍລິສັດ ໂກ່ຕ໊ອນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 06 ເມສາ 2022

Signing Ceremony

Survey of Pagodite and Adornment stones in Khamvongsa Village, Phouvong District, Attapeu Province

Between

The Government of Lao PDR and GOLDTON SOLE CO., LTD

Vientiane Capital, 06 April 2022

Scroll to Top