ບໍລິສັດ ມັງກອນຄຳ ກໍ່ສ້າງ ກຼຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ບໍລິສັດ ມັງກອນຄຳ ກໍ່ສ້າງ ກຼຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

MANGKHONEKHAM CONSTRUCTION GROUP SOLE Co,.LTD
ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ:
ສະບັບເລກທີ: 0974 /ຈທວ 1ວັນທີ 16/09/2021

ໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນ ຫີນ - ກໍ່ສ້າງ

ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນ ຫີນ - ກໍ່ສ້າງ:
ສະບັບເລກທີ: 070/ ພບ.ອປ

ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ານ ຂົວ - ທາງ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ:
ສະບັບເລກທີ: 3802/ ຍທຂ.ນວ

ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວໂຄງການ

Scroll to Top